PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

 

Naše projekte in vsakoletne razvojne aktivnosti nam v veliki meri omogoča vključenost v Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Ur. l. RS, št. 67/18 in 191/20).
Trenutno smo aktivno vključeni v ukrep EK (Ekološko kmetovanje), DŽ (Dobrobit živali) in OS (Naložbe v osnovna sredstva), v okviru katerih so bili izvedeni, oziroma se izvajajo naslednji projekti in aktivnosti:

 

 

Naziv projekta: NALOŽBA V UREDITEV KMETIJSKIH OBJEKTOV

 

Ukrep M4: Naložbe v osnovna sredstva

Naziv podukepa: 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Javni razpis: 16. Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Cilji in pričakovani rezultati:
»NALOŽBA V UREDITEV KMETIJSKIH OBJEKTOV« na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek obsega ureditev skladišča za kmetijske proizvode in bo omogočila posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet. Na novo rekonstruirani objekt, ki je bil do sedaj le delno v rabi in ni omogočal ustreznega skladiščenja pridelkov bo omogočal izboljšane pogoje za skladiščenje krme in ostalih pridelkov. Nova oprema za skladišče in hlev, ki bo poleg tega nabavljena skozi projekt, bo omogočila boljše pogoje za rejo živali in prodajo viškov pridelane krme. Naložba bo sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Cilj izvedbe naložbe je hitrejše doseganje dolgoročnih razvojnih ciljev kmetijskega gospodarstva in izboljšanje poslovnih rezultatov.

Rezultati naložbe bodo obnovljen in rekonstruiran objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov ter nova oprema za skladišče in hlev na kmetijskem gospodarstvu.

Koristne povezave:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/

 

 

Naziv projekta: UREDITEV PAŠNIKOV ZA ZAŠČITO ŽIVALI NA PAŠI PRED VELIKIMI ZVERMI

Ukrep M4: Naložbe v osnovna sredstva

Javni razpis: Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Cilji in pričakovani rezultati:
V okviru aktivnosti “Ureditev pašnikov za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi” je na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek potekala naložba v ureditev pašnikov z varovalno ograjo. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj aktivnosti in naložbe je ureditev pašnikov s 6-žičnato ograjo in utrjenimi stebri za namen trajnega varovanja živali. Pašni aparati s primerno močjo in energetsko učinkovitostjo ograjene živali stalno varujejo pred zvermi, ki jih ogrožajo.
Za območje Posestva Grad Prestranek so značilni vpadi volka, občasno pa tudi medveda. Z utrjeno ograjo bomo na naših treh pašnikih – Milavka, Grobiški vrt in Koško – poskrbeli, da bodo živali varne in pod stalno zaščito. Ob tem se moramo zahvaliti partnerjem, sodelavcem in prijateljem za usmeritve in vsestransko podporo.

Koristne povezave:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/

 

 

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA HLEVA ZA REJO KONJEV IN UREDITEV PAŠNIKOV

Ukrep M4: Naložbe v osnovna sredstva

Javni razpis: Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Cilji in pričakovani rezultati: 
V okviru aktivnosti »Rekonstrukcija hleva za rejo športnih konjev in ureditev pašnikov« je na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek potekala naložba v rekonstrukcijo obstoječega hleva za rejo športnih konj, nakup hlevske opreme in ureditev pašnikov z varovalno ograjo. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti in urediti zmogljivosti za rejo konj in preko tega izboljšati poslovne rezultate kmetijskega gospodarstva. Naložba bo prispevala k doseganju ciljev na področju varovanja okolja in blaženja podnebnih sprememb preko rekonstrukcije hleva za rejo konjev, ki bo težila v smeri sodobnih energetsko učinkovitih objektov za ekološko rejo živali. Naložba bo prispevala k ohranitvi konjereje na kmetijskem gospodarstvu, ki izvaja svojo dejavnost na način ekološkega kmetovanja. To posledično pomeni ohranjanje kmetijskih zemljišč v okviru sonaravnih kmetijskih praks.

Rezultati aktivnosti so: prenovljen hlev za rejo konj z novo hlevsko opremo in urejeni pašniki na kmetijskem gospodarstvu.

Koristne povezave:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/

 

Naziv aktivnosti: DOBROBIT ŽIVALI

Ukrep M14: Dobrobit živali

Cilji: Izvajanje nadstandardne oblike reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povzetek: Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.
Glavne aktivnosti: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Koristne povezave:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/

 

Naziv aktivnosti: EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ukrep M11: Ekološko kmetovanje

Podukrep 11.2: Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek: Upravičenec je vključen v podukrep 11.2 Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja.

Glavne aktivnosti: Upravičenec izvaja aktivnosti v skladu z zahtevami podukrepa 11.2, kot so navedene v PRP 2014–2020, ki je bil veljaven v obdobju vstopa v podukrep.

Koristne povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/