Naše aktivnosti in projekti

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Izboljšanje in povečanje obsega ekološkega kmetovanja na posestvu

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek: Izvajamo aktivnosti iz podukrepa ekološkega kmetovanja 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Glavne aktivnosti: Naložba v ureditev kmetijskih objektov, naložba za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi, naložba v mehanizacijo, opremo in trajni nasad.

Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Izboljšanje in povečanje nadstandardnih oblik reje

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povzetek: Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav.

Glavne aktivnosti: Naložbe, ki spodbujajo izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti: Prilagajanje paše glede na habitate.

 

Naložba v mehanizacijo, opremo in trajni nasad

20. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Opis aktivnosti: V okviru naložbe »NALOŽBA V MEHANIZACIJO, OPREMO IN TRAJNI NASAD«, ki jo bo izvedlo kmetijsko gospodarstvo Grad Prestranek d.d. bo potekala nabava kmetijske mehanizacije, opreme in ureditev trajnega nasada. V sklopu naložbe bo nabavljena oprema za uhlevitev, traktor, uteži, dvoriščni nakladalnik, viličar in prikolica za prevoz strojev. Postavljen bo tudi manjši sadovnjak s slivami, ki bo opremljen z mrežami proti toči. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.Cilji in pričakovani rezultati: Cilj izvedbe naložbe je posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet ter izboljšanje produktivnost. Novi kosi kmetijske mehanizacije in opreme bodo omogočali izboljšane pogoje za pridelavo in manipulacijo s kmetijskimi pridelki in ostalimi materiali na kmetijskem gospodarstvu. Naložba bo prispevala k doseganju dolgoročnih razvojnih ciljev kmetijskega gospodarstva in bo pomagala k izboljšanju poslovnih rezultatov. Rezultati naložbe bodo nova kmetijska mehanizacija in oprema ter manjši sadovnjak s slivami z mrežami proti toči.

Naložba v ureditev kmetijskih objektov


16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Opis aktivnosti: V okviru naložbe »NALOŽBA V UREDITEV KMETIJSKIH OBJEKTOV«, ki jo bo izvedlo kmetijsko gospodarstvo Grad Prestranek d.d. bo izvedena ureditev skladišča za kmetijske proizvode za namen posodobitve in povečanja obsega proizvodnih kapacitet. Na novo rekonstruirani objekt, ki je bil do sedaj le delno v rabi in ni omogočal ustreznega skladiščenja pridelkov bo omogočal izboljšane pogoje za skladiščenje krme in ostalih pridelkov. V sklopu naložbe bo nabavljena tudi oprema in kmetijska mehanizacija in sicer boks palete za skladišče, zalogovnik za žita za skladišče, oprema za uhlevitev – 2 krtači in pregradna vrata, krmilno mešalna prikolica, tandem cisterna za gnojevko, medvrstni okopalnik, dodatna črpalka za cisterno ter mobilni objekt za skladiščenje živinski gnojil. Nova oprema za skladišče in hlev, ki bo nabavljena skozi projekt, bo omogočila boljše pogoje za rejo živali in prodajo viškov pridelane krme. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Cilji in pričakovani rezultati: Cilj izvedbe naložbe je hitrejše doseganje dolgoročnih razvojnih ciljev kmetijskega gospodarstva in izboljšanje poslovnih rezultatov.
Rezultati naložbe bodo obnovljen in rekonstruiran objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov ter nova oprema za skladišče in hlev na kmetijskem gospodarstvu.

 

Naložba v zaščito živali na paši13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Opis aktivnosti: V okviru naložbe »NALOŽBA V ZAŠČITO ŽIVALI NA PAŠI« je na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek d.d. potekala ureditev novih varovanih pašnikov. Naložba obsega nakup varovalne elektro ograje za ograditev pašnikov in pašnih aparatov. Naložba v ureditev pašnikov in zaščito živali na paši je potrebna iz različnih vidikov. Kmetijsko gospodarstvo se stalno razvija in zaradi tega potrebuje nove kapacitete, s čemer bo omogočena tudi rast obsega poslovanja in prihodkov. Trendi pri načinih reje, ki morajo živalim omogočati dobro počutje in čedalje večje povpraševanje na trgu po mesu živali, ki so rejene na čim bolj sonaraven način, kar pri govedu obvezno vključuje pašo, nas usmerjajo v povečevanje obsega pašne reje na kmetijskem gospodarstvu. Tudi ekološka reja zahteva izpuste živali na pašo v določenem obdobju leta. Vse to utemeljuje in upravičuje naložbo v ureditev novih pašnikov na kmetijskem gospodarstvu. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Cilji in pričakovani rezultati: Cilj izvedbe naložbe je nadaljevati z ekološko rejo govedi in konjev na kmetijskem gospodarstvu in ob tem povečevati obseg reje in obdobje trajanja na paši. S pomočjo naložbe bomo izboljšali pogoje za dobro počutje živali in s tem posredno tudi poslovne rezultate kmetijskega gospodarstva.
Rezultati naložbe so trije novi urejeni pašniki na kmetijskem gospodarstvu, v skupni izmeri 5,67 ha.

 

Rekonstrukcija hleva za rejo športnih konjev in ureditev pašnikov

 

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Opis aktivnosti: V okviru naložbe »Rekonstrukcija hleva za rejo športnih konjev in ureditev pašnikov« je na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek d.d. potekala naložba v rekonstrukcijo obstoječega hleva za rejo športnih konj, nakup hlevske opreme in ureditev pašnikov z varovalno ograjo. Rekonstrukcija hleva bo obsegala ureditev notranjosti hleva z nabavo celotne opreme za rejo konj. V okviru rekonstrukcije hleva bodo tudi novi izpusti za konje, ki bodo urejeni na način, da bodo imeli zunanje in notranje površine, ki bodo konjem omogočale prosto gibanje. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Cilji in pričakovani rezultati: Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti in urediti zmogljivosti za rejo konj in preko tega izboljšati poslovne rezultate kmetijskega gospodarstva. Naložba bo prispevala k doseganju ciljev na področju varovanja okolja in blaženja podnebnih sprememb preko rekonstrukcije hleva za rejo konjev, ki bo težila v smeri sodobnih energetsko učinkovitih objektov za ekološko rejo živali. Naložba bo prispevala k ohranitvi konjereje na kmetijskem gospodarstvu, ki izvaja svojo dejavnost na način ekološkega kmetovanja. To posledično pomeni ohranjanje kmetijskih zemljišč v okviru sonaravnih kmetijskih praks.
Rezultati aktivnosti so: prenovljen hlev za rejo konj z novo hlevsko opremo in urejeni pašniki na kmetijskem gospodarstvu.

23. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI


“NALOŽBA V OBJEKTE ZA REJO KONJ IN GNOJIŠČA”


OPIS AKTIVNOSTI


V okviru naložbe ” NALOŽBA V OBJEKTE ZA REJO KONJ IN GNOJIŠČA” bo potekala rekonstrukcija dveh objektov za rejo konj in mešano rejo ( konji, govedo, in drobnica) ter rekonstrukcija gnojišča za skladiščenje hlevskega gnoja, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu. Nabavilo se bo tudi opremo za uhlevitev in krmljenje.


CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI


Cilji izvedbe naložbe je posodobitev in povečanje obsega za skladiščenje hlevskega gnoja na kmetijskem gospodarstvu, kar bo omogočalo ustrezno skladiščenje in tudi procesiranje hlevskega gnoja za njegovo učinkovito kasnejšo uporab na kmetiskih površinah. Poleg tega je cilj naložbe spravilo in skladiščenje živinskih odpadkov v obdobjih, ko se jih ne sme uporabljati kot gnojilo na kmetijskih površinah.

Rezultat naložbe so rekonstruiran objekt za rejo konj in mešano rejo, gnojišče za skladiščenje hlevskega gnoja ter nova oprema, ki bodo omogočili izboljšane poslovne rezultate, dvig konkurenčnosti ter trajnostni razvoj.Povezave