Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Izboljšanje in povečanje obsega ekološkega kmetovanja na posestvu

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek: Izvajamo aktivnosti iz podukrepa ekološkega kmetovanja 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Glavne aktivnosti: Naložba v ureditev kmetijskih objektov, naložba za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi, naložba v mehanizacijo, opremo in trajni nasad.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Izboljšanje in povečanje nadstandardnih oblik reje

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povzetek: Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. 

Glavne aktivnosti: Naložbe, ki spodbujajo izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.